دستگاه تصفیه آب خانگی زیر سینکی پایه دار و گیج دار WATER TEK (واتر تک) مدل CELINA (سلینا) ۴

دستگاه تصفیه آب خانگی زیر سینکی پایه دار و گیج دار WATER TEK (واتر تک) مدل CELINA (سلینا) ۴

دستگاه تصفیه آب خانگی زیر سینکی پایه دار و گیج دار WATER TEK (واتر تک) مدل CELINA (سلینا) ۴

تنظیمات قالب